Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Společnost FAIRFACE, ordinace estetické medicíny, IČO 08087041, odpovědná osoba MUDr. Markéta Knížková, adresa provozovny: Africká 687/36, budova Nefromed, 160 00 Praha 6, (dále jen „FAIRFACE“ nebo „my“) je provozovatelem stránek www.fairface.cz (dále jen „internetové stránky“). FAIRFACE jako správce osobních údajů respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví naše internetové stránky, profily na sociálních sítích nebo nás kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen „návštěvník“, „uživatel“ nebo „Vy“).

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým můžeme Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

 1. Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

 1. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

FAIRFACE shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s Vámi.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 1. a) Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);
 2. b) Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 3. c) elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
 4. d) další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům, a to na základě níže uvedených právních důvodů:

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

Poskytnutí služeb nebo produktů, o které jste nás požádali.

Plnění smlouvy, poskytování požadovaných služeb a produktů.

Odpověď na Vaše dotazy či zpracování Vaší žádosti.

Plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na řádném poskytování služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků.

Informování o našich nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení).

Váš předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu.

Péče o návštěvníky, zjišťování Vašich potřeb a následné zlepšení našich služeb a produktů.

Oprávněný zájem na řádném poskytování našich služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků.

K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu, cílená reklama.

 Oprávněný zájem, k zajištění lepšího   poskytování našich služeb a produktů.

 

Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemůžeme poskytnout požadované služby či reagovat na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě).

 1. Zásady používání souborů cookie

FAIRFACE v současné době nepoužívá služby cookie a neshromažďuje statistická data o uživatelích internetových

 1. Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+), služby RSS, Google Maps a jiných aplikací. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací (viz odkazy výše). FAIRFACE nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

 1. Předávání osobních údajů. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Pokud služby nebo produkty, o které jste nás požádali, poskytuje osoba odlišná od FAIRFACE, můžeme takovému poskytovateli služeb či produktů předat Vaše osobní údaje. Účelem takového předání Vašich osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na FAIRFACE jako samostatný správce.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým FAIRFACE uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů.

FAIRFACE může dále Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.

 1. Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, můžeme Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

 1. Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.

 1. Jiné internetové stránky

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

 1. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). Přehled práv návštěvníků:

Právo na přístup                                    Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu                                    Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz                                      Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas                         Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku                          Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení zpracování          V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů        Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

Právo vznést stížnost                           Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. Váš kontakt pro jakékoli dotazy

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se můžete obrátit na emailovou adresu knizkova@www.fairface.cz, nebo korespondenčně na adresu FAIRFACE, budova NEFROMET, Africká  687/36,  160 00  Praha 6.

 1. Změny tohoto prohlášení

FAIRFACE si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.