Podmínky užívání webu

Tyto podmínky upravují užívání internetových stránek www.fairface.cz (dále jen „internetové stránky“) třetími osobami (dále jen „Uživatelé“). Užíváním internetových stránek vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek je společnost FAIRFACE, ordinace estetické medicíny, IČO 08087041, odpovědná osoba MUDr. Markéta Knížková, adresa provozovny: Africká 687/36, budova Nefromed, 160 00 Praha 6, (dále jen „FAIRFACE“ nebo „my“). 

Internetové stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti upozorňujeme, že obsah internetových stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

  1. Autorská práva a ochranné známky

Internetové stránky a jejich obsah lze užívat pouze pro osobní potřebu. Je zakázáno jakékoli kopírování, další zpracování, úprava či vytěžování internetových stránek či jejich obsahu. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv FAIRFACE a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek.

  1. Obsah internetových stránek a přístup k nim

Obsah internetových stránek je informativní. Obsah internetových stránek byl pořízen a získán ze zdrojů, které FAIRACE považuje za spolehlivé, FAIRFACE nicméně neodpovídá za jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Obsah internetových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvního uveřejnění na internetových stránkách. 

FAIRFACE si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek. FAIRACE si rovněž vyhrazuje právo omezit přístup na internetové stránky nebo k některým jejím částem. V případě potřeby může FAIRFACE omezit provoz internetových stránek nebo jejich provoz ukončit. 

  1. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. FAIRFACE neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. FAIRFACE nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. FAIRFACE neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách. FAIRFACE není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. FAIRFACE neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách.

  1. Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro Uživatele. FAIRFACE neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. FAIRFACE neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

  1. Vaše odkazy na internetové stránky

Odkazy na internetové stránky můžete umístit na své www stránky pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od FAIRFACE.

  1. Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. FAIRFACE neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci provede neoprávněná osoba.

  1. Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie

Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů a zásady používání souborů cookie naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie umístěném na www.fairface.cz

  1. Elektronická komunikace

Upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) zpravidla nejsou zprávy bez dalšího šifrovány. Prosím vezměte na vědomí, že s informacemi, které nám touto cestou zašlete nebo které FAIRFACE zašle na Vámi uvedený e-mailový kontakt, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které nám Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel. FAIRFACE neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které Vám pošleme, či jejich zneužití.

  1. Závěrečná ustanovení, platnost a účinnost

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi FAIRFACE a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Případný souhlas či jiné jednání Uživatele proto nemůže být za žádných okolností považováno za přijetí nabídky a nepovede bez dalšího k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2019. FAIRFACE si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.